شبکه عصبی مصنوعی چیست

image

شبکه عصبی مصنوعی چیست

شبکه عصبی مصنوعی به مجموعه ای الگوریتم هایی گفته می شود که با استفاده از تکنیک آموزش-اجرا به انجام دسته بندی ها بر مبنای استخراج ویژگی ها می پردازند. این تعریف خیلی گنگ بود در ادامه سعی میکنیم به بیان خیلی ساده به ارائه تعریف شبکه عصبی مصنوعی بپردازیم.

1) شبکه عصبی مصنوعی چیست؟

شبکه عصبی مصنوعی به علمی گفته می شود که با الگو گرفتن از نحوه عملکرد مغز انسان ( استفاده از سیناپس های عصبی با کمک نورون ها) میخواهد منطقی را فراهم کند که این منطق بتواند به انجام تصمیم گیری در شرایط ناشناخته بپردازد.

سلول های مغز انسان پیام های عصبی ( سیناپس های عصبی حاوی پیام های حسی و حرکتی) را با  نورون ها ( نقش سیم رابط)  تبادل می کنند. با رشد مغز، تعداد مسیر ها ( نورون ها) افزایش پیدا می کند و به همین دلیل، مغز ارتقا پیدا می کند.  بنابراین هرچه شبکه عصبی مغز قوی تر باشد، قدرت مغز بالاتر است (و چگالی مغز نیز افزایش پیدا می کند).

به کلمات نورون، عصبی، شبکه، تصمیم گیری در عبارت بالا دقت کنید. حال باالگو گرفتن از این تکنیک ما میخواهیم یک شبکه ایجاد کنیم که قدرت تصمیم گیری  داشته باشد. به این تکنیک شبکه عصبی می گوییم و چون ساخت انسان است به آن پسوند مصنوعی اضافه می کنیم.

 

2) انواع روش های شبکه عصبی مصنوعی کدام است؟

روش های مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی عبارتند از 

  • پرسپترون چند‌لایه یا MLP
  • شبکه های عصبی شعاعی یا RBF
  • ماشین‌های بردار پشتیبان یا SVM
  • نگاشت‌های خود‌سازمان‌ده یا SOM
  • یادگیرنده رقمی‌ساز بردار یا LVQ
  • شبکه عصبی هاپفیلد یا Hopfield

 

3)چگونه باید این روش را اجرا کرد؟

روش های هوش مصنوعی مجموعه ای الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی هستند که اختلاف هایی با یکدیگر دارند. بستگی به نوع اختلاف ها اسم های مختلفی دارند که در قسمت قبل گفته شدند. 

هر یک از این روش ها یک الگوریتم هستند. بنابراین می توانند در همه زبان های برنامه نویسی پیاده سازی شوند.

 

4) فرق روش شبکه عصبی مصنوعی با الگوریتم های بهینه سازی چیست؟

در روش شبکه عصبی مصنوعی، هدف انجام تصمیم گیری برای شرایط ناشناخته است. یعنی میخواهیم در شرایط جدید تصمیم بگیریم که آیا جواب آزمایش مثبت است یا منفی؟.

در الگوریتم های بهیته سازی، یک تابع از چند متغیر داریم و میخواهیم شرایطی را پیدا کنیم که در آن شرایط مقدار تابع بهینه شود.

5) کاربرد عملی روش شبکه عصبی مصنوعی چیست؟

گفته شد که هدف شبکه عصبی، ایجاد قدرت تصمیم گیری است.  بنابراین جایی که نیاز به تصمیم گیری داشته باشد از الگوریتم های شبکه عصبی میتوانیم استفاده کنیم. مثل

1) تشخیص وجود یا عدم وجود تومور در پزشکی

2) تشخیص جریمه کردن یا نکردن ماشین 

6) تفاوت هوش مصنوعی و شبکه عصبی چیست؟

 هوش مصنوعی به مجموعه الگوریتم هایی گفته می شود که به دنبال افزایش توانایی های یک شی مصنوعی مثل یک گدجت یا دوربین و ... است و شامل یادگیری ماشین - شبکه عصبی - یادگیری عمیق می شود. 

7) شبکه عصبی مصنوعی چگونه تصمیم می گیرد؟

در شبکه عصبی مصنوعی  با وزن دهی و بایاس کردن  شرایط  مناسب تصمیم گیری پیدا می شود.